Ansökan om registrering försäkringsförmedlare

Fysisk person som omfattas av tillstånd från Finansinspektionen

Skapa personligt användarkonto för dig som saknar förmedlartillstånd

Fysisk person som inte omfattas av tillstånd från Finansinspektionen

Skapa en företagsanvändare för förmedlarföretag eller -organisationer

Tillval: Ansökan om anslutning till Förmedlarregistret

Skapa en företagsanvändare för förmedlarföretag eller -organisationer

Om du vill ansöka om anslutning till Förmedlarregistret görs detta på Mina sidor efter att du fyllt i ansökan.

Grunduppgifter

Kontaktperson

Har företaget uppsatta riktlinjer om kunskap och kompetens?
Ja (+)Nej
Är riktlinjerna fastställda av ledningen?
JaNej
Har företaget uppsatta riktlinjer om hur arbetsuppgifter från förmedlare kan delegeras till personer som inte är försäkringsförmedlare?
Ja (+)Nej
Är dessa riktlinjer fastställda av ledningen?
JaNej

Är företaget i konkurs eller likvidation?
JaNej
Har företaget en ansvarsförsäkring för skadeståndsskyldighet?
JaNej
Finns det någon i företagets ledning, eller ersättare för denna person, som har registreringar i belastningsregistret enligt lagen (1998:620) om belastningsregister avseende vissa allvarliga förmögenhetsbrott eller viss allvarlig ekonomisk brottslighet?
JaNej
Uppfyller de anställda som förmedlar försäkringar för företaget villkoren enligt lagen (2005:405) om försäkringsförmedling 2 kap. 5§ pkt 1-3?
JaNej
Har företaget erhållit utdrag ur registret som förs enligt lagen (1998:620) om belastningsregister för alla anställda som förmedlar försäkringar?
JaNej

Villkor