Frågor & svar

Öppna alla Stäng alla

Förmedlarregistret Öppna alla   Stäng alla

 • Varför bör en förmedlare vara registrerad hos InsureSec?

  Att vara registrerad hos InsureSec är en kvalitetsmarkör. Förmedlarregistret samlar försäkringsförmedlare som förbundit sig att följa lagar, föreskrifter och god försäkringsförmedlingssed. Vid ansökan om registrering kontrolleras förmedlarens tillstånd att förmedla försäkring och relevant kunskap och erfarenhet.

  Läs mer om registrering

 • Vilken information finns i förmedlarregistret?

  Förmedlarregistret innehåller information om förmedlarens namn, kontaktuppgifter, arbetsgivare och licens. Förmedlarregistret innehåller även kontaktuppgifter till anslutna företag.

  Gå till Förmedlarregistret

Licenser och kunskapstest Öppna alla   Stäng alla

 • Vad krävs för att bli licensierad av InsureSec?

  InsureSec tillhandahåller kunskapstester för försäkringsdistributörer inom liv-, sakskade- och personskadeförsäkring. Vem som har licens framgår av uppgifterna i Förmedlarregistret.

  För att erhålla licens behöver försäkringsförmedlaren också vara registrerad. Detta betyder att någon kan ha ett godkänt resultat på ett kunskapstest utan att vara licensierad. Idag har det blivit vanligare att även blivande försäkringsförmedlare avlägger InsureSecs test under tiden som de arbetar som assistenter eller arbetar under handledning.

  InsureSec utfärdar inte några licensintyg. De intyg vi utfärdar visar vilka godkända kunskapstesteter som genomförts i vår regi. Licens är en färskvara och kontrolleras i realtid i Förmedlarregistret.

  Guide: Så blir du licensierad

 • Hur ofta behöver jag genomföra kunskapstest?

  InsureSec kallar vid behov till kunskapsuppdatering. Detta görs när kunskapskraven förändras, till exempel för att ny lagstiftning träder i kraft.

 • Hur går kunskapstestet till och när får jag resultat?

  InsureSecs kunskapstest för Årslicens eller Certifikat genomförs i skrivningssal med testledare. Du behöver inte ha med dig något till testet förutom giltig ID-handling. De hjälpmedel som behövs, till exempel kladdpapper och penna, får du låna av testledaren.

  Varje fråga bygger på att testdeltagaren ska ta ställning till vilket av fyra påståenden eller alternativ som stämmer bäst i förhållande till de andra alternativen.

  Testet görs normalt på en digital läsplatta. Resultatet laddas sedan upp på vår server efter att testet avslutats och du får ditt resultat inom två arbetsdagar. När testresultatet är behandlat får du via e-post ett meddelande om att ditt resultat finns att läsa på Mina sidor. Om både registreringen och testresultatet är godkänt tilldelas aktuell licens. Din licens visas i Förmedlarregistret.

  InsureSecs Kunskapsuppdateringar för personer med innehav av någon Årslicens eller Certifikat genomförs online på valfri hårdvara på Mina sidor. Du får ditt resultat inom två arbetsdagar. När testresultatet är behandlat får du via e-post ett meddelande om att ditt resultat finns att läsa på Mina sidor. Om både registreringen och testresultatet är godkänt tilldelas aktuell licens. Din uppdaterade licens visas i Förmedlarregistret.

  Formen för Kunskapsuppdatering Online är ett antal fallbeskrivningar eller informationstexter som följs av ett antal påståenden. Testdeltagaren ska ta ställning till och markera vilket eller vilka påståenden som är korrekta.

  Bokning av testtillfälle för Årslicenser, Certifikat och Kunskapsuppdatering Online sker via testbokning på Mina sidor. Dag och tid för testtillfällen finner du när du bokar test.

 • Hur lång tid tar testerna att genomföra?

  Årslicens: 1-2,5 timmar beroende på vilket licenstest du skriver

  Kunskapsuppdatering: 1-2 timmar beroende på vilken eller vilka kunskapsuppdateringar du skriver

  Påbyggnadstest: 0,5-1 timme beroende på vilken eller vilka påbyggnadstester du skriver

  Exakt tidsåtgång ser du när du bokar tid för kunskapstest.

  Om du har dokumenterade läs- och/eller skrivsvårigheter ber vi dig kontakta kansliet.

 • Hur många rätt behövs för att bli godkänd?

  De flesta test består av flera ämnesområden och du måste uppvisa kunskap inom varje ämnesområde. Ämnesområdena är viktade beroende på kunskapens betydelse för en förmedlare. Det slutgiltiga resultatet beräknas utifrån en matris och det går därför inte att själv räkna fram testets slutresultat.

  Ett slutresultat om minst 70 % krävs för godkänt på följande test:
  Årslicens Livförmedling, Årslicens Sakskadeförmedling Generalist, Årslicens Sakskadeförmedling Specialist, Årslicens Personskadeförmedling, Kunskapsuppdatering Liv 2016, Kunskapsuppdatering Sak 2016 och Påbyggnad Avancerad rådgivning.

  Ett slutresultat om minst 50 % krävs för godkänt på följande test:
  Påbyggnad Personskadeförmedling, Påbyggnad Sakskadeförmedling Generalist och Påbyggnad Sakskadeförmedling Specialist.

 • Vad händer om jag inte blir godkänd på kunskapstestet?

  Om du inte blir godkänd på InsureSecs kunskapstest kan du behöva vänta innan du kan skriva testet igen ("karenstid"). Under karenstiden bör du inhämta de kunskaper inom de ämnesområden som visat sig vara bristfälliga.

  En månads karenstid infaller efter underkänt resultat på Årslicens Livförmedling, Årslicens Sakskadeförmedling Generalist, Årslicens Sakskadeförmedling Specialist, Årslicens Personskadeförmedling, Påbyggnad Avancerad rådgivning, Påbyggnad Personskadeförmedling och och Påbyggnad Sakskadeförmedling. Du kan fortfarande boka ny tid för skrivning förutsatt att skrivningstillfället inträffar efter att din karenstid löpt ut.

  Vid underkänt resultat på Kunskapsuppdatering infaller inte någon karenstid.

 • Måste man vara förmedlare för att få skriva kunskapstest?

  Nej, man behöver inte vara försäkringsförmedlare för att skriva vårt kunskapstest. Studenter eller trainees som ännu inte har tillstånd från Finansinspektionen kan skapa en användare och avlägga test.

  Testresultatet kan till exempel användas som underlag vid tillståndsansökan hos Finansinspektionen. Licens kan man däremot bara tilldelas vid godkänt testresultat samt efter att ansökan om registrering godkänts av InsureSec.

 • Vårt team skulle vilja att ni kom till vårt kontor för test, hur gör vi?

  I första hand ser vi gärna att man bokar tid på något av de allmänna skrivningstillfällena, framför allt i Stockholm, Göteborg och Malmö. Om skrivningstillfälle saknas på din ort kan det finnas möjlighet att avlägga test för Årslicens, Certifikat och Påbyggnader i era egna lokaler. Vår testledare kommer då till er och det ni behöver göra är att tillhandahålla en för ändamålet lämplig lokal.

  Tänk på att Kunskapsuppdateringar från och med 1 mars 2018 genomförs online.

  Kontakta info@insuresec.se med uppgifter om önskat datum, antal personer, lokal för skrivning och kontaktperson. Minsta debitering för privat skrivningstillfälle är 10 personer. Se även Regler för testdeltagande och Regler för beställning av privat skrivningstillfälle på sidan Avtal & regelverk.

  Tänk på att vara ute i god tid så att vi kan planera er förfrågan!

 • Måste jag genomföra kunskapsuppdatering när jag är tjänstledig?

  Under den tid du är tjänstledig, t ex föräldraledig, kan du inaktivera din registrering (läs mer om detta under "Inaktivering av registrering eller anslutning" i Regelverket).

  Så länge du är inaktiv kommer du inte kallas att skriva kunskapsuppdatering. Om du inte missat fler än två kunskapsuppdateringar kan du genomföra dem för att aktivera din licens när du är tillbaka i tjänst igen.

 • Vilka av- och ombokningsregler gäller, t ex om jag blir sjuk?

  Test i skrivsal. De test som avläggs i sal (samtliga test förutom Kunskapsuppdateringar 2018) kan du avboka fram till 14 dagar före skrivningstillfället. Avbokning senare än 14 dagar före skrivningstillfället debiteras med full skrivningsavgift enligt gällande prislista.

  Test online. Kunskapsuppdateringar för 2018 avläggs online på valfri plats. Du kan avboka din tid fram till 3 dagar före skrivningstillfället. Avbokning senare än 3 dagar före skrivningstillfället debiteras med full skrivningsavgift enligt gällande prislista.

  Vid sjukdom. Om du är sjuk och inte kan utnyttja din bokade tid kan du slippa betala skrivningsavgift. Kravet för detta är att du kontaktar InsureSecs kansli (info@insuresec.se) och bifogar en kopia på ditt läkarintyg. Läkarintyget gäller för egen sjukdom. Läkarintyget behöver inte innehålla uppgifter om diagnos.

  Ändring i bokning. Om du vill lägga till eller ta bort något test till din bokning kan du kontakta InsureSecs kansli. Observera att ändringsönskemålet behöver vara InsureSec tillhanda senast en (1) arbetsdag före skrivningstillfället så att vi hinner ändra i din bokning.

 • Kan jag få reda på vilka frågor som jag svarade fel på och vilket svar som är rätt?

  Tyvärr lämnar vi inte ut svar på enskilda frågor.

  Frågorna som används i InsureSecs tester beställs inför varje nytt licensår. Att offentliggöra frågor eller vilket svar som är rätt skulle innebära att vi inte kunde återanvända frågor. Det skulle i sin tur innebära att vi behövde beställa fler frågor eller begränsa antal skrivningstillfällen per år, något som skulle bli både kostsamt för testdeltagarna och ineffektivt för branschen.

  Ytterligare en anledning till att vi inte lämnar ut enskilda frågor är att det är ämnesområdet som är viktigt att känna till. Därför redovisar vi delresultat per ämnesområde så att du kan veta inom vilka ämnen som du är stark respektive svag inom. För kompletterande utbildning rekommenderar vi att du vänder dig till något av de utbildningsföretag som finns inom finans och försäkring.

 • Kan jag få längre tid på mig om jag har dyslexi?

  InsureSec erbjuder testtillfällen med extra skrivningstid för dyslektiker. För att vi ska kunna erbjuda dig ett sådant testtillfälle krävs att du inkommer till InsureSec med ett intyg på din dyslexi som är underskrivet av en läkare eller logoped. Tyvärr kan vi inte erbjuda dig extra skrivningstid vid varje skrivningstillfälle eller på alla orter.

  Gör så här: Skicka e-post till info@insuresec.se och informera oss om att du har dyslexi och behöver extra skrivningstid. Bifoga ditt intyg enligt ovan. När vi kontrollerat ditt intyg återkopplar vi med de skrivningstillfällen med extra skrivningstid som du kan nyttja i Stockholm och du kan därefter boka in dig på test via Mina sidor.

Avgifter och fakturering Öppna alla   Stäng alla

 • Till vem skickas fakturan?

  När vi fakturerar utgår vi ifrån de uppgifter om anställda, arbetsgivare och fakturamottagare som finns i InsureSecs register. Därför är det viktigt att både anställda och arbetsgivare kontrollerar att de uppgifter som finns om dem är aktuella.

  Faktura skickas till arbetsgivaren om denne är ansluten* till InsureSec och har bekräftat vilka som är anställda i företaget.

  Faktura skickas till individen om vi saknar uppgift om vem som är arbetsgivare eller om denne inte är ansluten* till InsureSec.

  * Gäller även företag som har en företagsanvändare.

  I vissa fall har en förmedlarorganisation tagit över betalningsansvar rörande sina medlemmar. För att InsureSec i dessa fall ska kunna fakturera korrekt krävs att medlemskapet är bekräftat av både företaget och organisationen i vårt register.

 • Varför står förmedlare som har slutat på företaget ändå med på fakturan?

  När vi fakturerar utgår vi ifrån de uppgifter som finns i InsureSecs register. När en anställning upphör behöver företagets kontaktperson logga in på företagsanvändaren och avsluta relationen i InsureSecs register. Kontakta därefter kansliet och be om en ny faktura.

 • Jag fick en betalningspåminnelse men har inte fått originalfakturan, vad beror det på?

  InsureSec skickar alla fakturor som bilagor i pdf-format via e-post. Det kan hända att de fastnat i något filter eller att de hamnat i skräppost-mappen. Det kan också vara så att leveransadressen har ändrats efter att fakturan först skickades ut. Kontakta i sådana fall kansliet på info@insuresec.se eller 08 410 415 75.

Disciplinnämnden Öppna alla   Stäng alla

 • Vad är Försäkringsförmedlingsmarkandens disciplinnämnd?

  Här kan du läsa om Disciplinnämndens arbete och ta del av offentliga beslut och uttalanden om god försäkringsförmedlingssed.