Registrering

InsureSecs förmedlarregister samlar försäkringsförmedlare som förbundit sig att följa lagar, föreskrifter och god försäkringsförmedlingssed. Vid ansökan om registrering kontrolleras förmedlarens tillstånd att förmedla försäkring och relevant kunskap och erfarenhet.

Fördelar | Krav för registrering | Om Förmedlarregistret | Kostnad | Ansök

Fördelar med att vara registrerad hos InsureSec

Idag ställer flera av de stora försäkringsbolagen krav på att förmedlaren ska vara registrerad och licensierad av InsureSec, bland annat för att omfattas av en ansvarsförsäkring. I samband med upphandlingar på försäkringsområdet kan det även ställas krav på registrering och licens.

Att vara registrerad hos InsureSec innebär därför både en konkurrensfördel och ett utökat konsumentskydd. Alla registrerade förmedlare visas i Förmedlarregistret.

Registreringen är personlig

Registrering hos InsureSec är personlig och baseras på ett avtalsförhållande mellan InsureSec och den enskilda försäkringsförmedlaren. Avtalet innebär att förmedlaren förbinder sig att följa relevanta lagar, föreskrifter, god försäkringsförmedlingssed och beslut fattade av Försäkringsförmedlingsmarknadens Disciplinnämnd.

Att registreringen är personlig innebär också att den följer med förmedlaren genom yrkeslivet, förutsatt att kraven för registrering uppfylls under hela perioden. Under tjänstledighet eller vid byte av arbetsgivare kan registreringen tillfälligt inaktiveras. Mer information om inaktivering finns i Regelverket.

Krav för registrering

För godkänd registrering krävs, förutom avtalsförbindelsen, även att förmedlaren kan styrka relevant kunskap och erfarenhet inom sitt yrkesområde. Detta görs antingen genom att visa upp relevanta utbildningsintyg eller genomföra InsureSecs licenstest med godkänt resultat. De intyg och dokument som tillhandahålls av den sökande delas digitalt med arbetsgivare och kan på begäran även delas med eventuella uppdragsgivare, t ex försäkringsbolag.

Vid ansökan om registrering hos InsureSec kontrolleras även att förmedlaren omfattas av Finansinspektionens tillstånd för försäkringsförmedling.

Bara den som är yrkesverksam försäkringsförmedlare kan registreras. Den som befinner sig under utbildning eller arbetar som t ex trainee eller assistent kan skapa en så kallad traineeanvändare för att genomföra licenstest. När alla krav för registrering är uppfyllda kan personen enkelt ansöka om registrering genom att kontakta InsureSecs kansli.

Handläggningstiden är för närvarande två veckor förutsatt att InsureSec har tillgång till de uppgifter och dokument som efterfrågats. Därefter skickas beslut till den e-postadress som uppgivits i ansökan.

Förmedlarregistret är tillgängligt för allmänheten

De försäkringsförmedlare som beviljats registrering av InsureSec visas i Förmedlarregistret som är tillgängligt för allmänheten. Där återfinns nära 2 000 svenska försäkringsförmedlare och strax under 300 förmedlarföretag. I Förmedlarregistret visas dessutom om den registrerade förmedlaren också innehar licens från InsureSec.

Kostnad

Vad kostar det att vara registrerad hos InsureSec? Se aktuell prislista.

Ansök här

Ansök om registrering

Skapa en traineeanvändare

LG
MD
SM
XS